Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb

Præludium
Indgangsbøn
1. salme
Hilsen
. Præst: Herren være med Jer
Menighed svarer: Og med din ånd.
Indledningskollekt
Læsning Menigheden står op under læsningen.
2. salme
Evangelielæsning
Menigheden står op under læsningen. 
Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten.
Menighed svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Trosbekendelsen Præst og menighed (stående):
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.
Salme nr. 123 v. 7(stående):
Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!
3. salme
Prædiken
Kirkebøn
Motet
synges af kirkekoret.
Bekendtgørelser
Den apostolske velsignelse Menigheden står op under velsignelsen.
4. salme
Ved dåb Menigheden står op medens barnet føres ind. Der synges én salme før dåben og én efter.
Nadver
Præsten: Opløft Jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn!
Lovprisning
Menigheden: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige! Himlen og jorden er fuld af din herlighed! Hosianna i det højeste.
Præsten: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
Menigheden: Hosianna i det højeste.
Nadverbøn
Fadervor (hvis der ikke har været dåb):
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.
Indstiftelsesordene Menigheden står op.
Menigheden synger salme 439 v. 1:
O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!
Nadvermåltidet
Under uddelingen synges 5. salme.
Præsten: Bortsendelsesordene.
5. salme sidste vers
Slutningskollekt
Velsignelsen
Menigheden står op.
6. salme
Udgangsbøn (kordegnen)
Postludium
Menigheden bliver siddende, hvis der ikke har været dåb.

Denne oversigt er indlagt i kirkens salmebøger